Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt:
Nedenstående betingelser, samt betingelserne nævnt i NL92 fra Dansk Industri, er gældende, medmindre andet skriftligt er aftalt.

2. Tilbud:
Tilbud er normalt gældende i 30 dage. Vi tager kursforbehold for varer indkøbt i fremmed valuta.
Ved ændringer i produktionsgrundlag eller stykliste fremsendes revideret tilbud.

3. Ordrebekræftelse:
Ordrebekræftelse med endeligt leveringstidspunkt fremsendes, når produktionsgrundlaget er godkendt og leveringstid på
komponenter er kendt.

4. Ordrer:
Ordrer er først bindende efter vores skriftlige bekræftelse.
Vi producerer normalt i henhold til IPC A 610 klasse 2. Andet kan aftales.
Kunden hæfter for vores overskydende komponenter, som opstår ved forskelle på muligt minimum indkøb og antal producerede
emner. Hvis produktet medfører inaktive komponenter på vores lager, forårsaget af stykliste ændringer, produktionsstop af
produktet, eller ophørt samarbejde, leveres og faktureres overskydende komponenter til kostpris +20%.

5. Engangsomkostninger:
Ved opstart af en ny produktion opkræves betaling for produktionsdokumentation.
Betalingen vil normalt vedrøre styklister, programmer til montagemaskiner, stencil til loddepasta og opstart hos
ekstern leverandør, herunder printleverandør.
Indkøbt stencil er kundens ejendom.

6. Annullering:
Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og når vores skriftlige accept foreligger.
Allerede udført arbejde, initial- og opstartsomkostning faktureres.
Indkøbte materialer, herunder printkort, faktureres til kostpris +20%

7. Leveringstidspunkt:
Vi er fleksible med hensyn til leveringstidspunkt. Normalt vil det være muligt, at fremrykke produktionen, hvis alle komponenter
er på lager. Vi forbeholder os ret til at fakturere eventuelle udgifter til overarbejde.
Der er også mulighed for at udskyde en produktion. Her vil vi fakturere initial- og opstartsomkostninger. Indkøbte komponenter
faktureres, hvis udskydelsen overstiger 4 uger.

8. Prisændringer:
Vi forbeholder os retten til at ændre tilbudt pris, hvis der er ændringer til produktionsgrundlag eller stykliste.
Indkøbte emner som ikke længere skal anvendes i produktet faktureres til kostpris +20%

9. Levering:
Leveringsdato er forsendelsesdato fra BTTB Elektronik ApS.
Levering er ab fabrik for kundens regning og risiko i henhold til EXW Incoterms 2000.
Vi anvender, så vidt muligt, Interfjord til forsendelse. Fragtomkostning vil fremgå af fakturaen.

10. Betalingsbetingelser:
Kendte og etablerede kunder 30 dage netto fra fakturadato.
Der kan kræves kortere betalingsfrist, forudbetaling eller sikkerhedsstillelse.
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges renter 1,5% pr. påbegyndt måned og der opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr.
rykkerskrivelse.
Vi accepterer ikke tilbageholdelse eller modregning af påståede fordringer, med mindre det er skriftligt
anerkendt af BTTB Elektronik ApS.

11. Reklamationer:
Reklamationer skal fremsendes skriftligt til BTTB Elektronik ApS senest 30 dage efter modtagelse af varer.
Anerkender BTTB Elektronik ApS en reklamation, er BTTB Elektronik ApS berettiget til at afhjælpe defekter eller fremstille nye
emner indenfor en periode af 8 uger efter levering. Indtil udløbet af 8 ugers perioden har kunden ikke yderligere
misligholdelsesbeføjelser.

12. Produktansvar:
BTTB Elektronik ApS hæfter ikke for kundens indirekte tab, herunder ansvar for produktskade, samt omkostninger ved
tilbagekaldelse af fejlbehæftede produkter.